เอกสาร

เอกสารที่ต้องใช้การจำนองและขายฝาก บุคคลธรรมดา


1. โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
2. ทะเบียนบ้าน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
3. บัตรประชาชน (พร้อมสำเนา)
4. ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
5. ทะเบียนสมรส หรือ ทะบียนหย่า
6. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
7. มรณะบัตรคู่สมรส
8. ใบขออนุญาติปลูกสร้าง (กรณีเป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)
9. ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค หรือ ใบปลอดหนี้ เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ (ในกรณีเป็นอาคารชุด หรือ คอนโด)
10. ถ้ามีการแปลงสัญชาติให้นำหลักฐานการแปลงสัญชาติมาด้วย

หมายเหตุ: ในการทำธุรกรรมที่สำนักงานกรมที่ดิน กรุณาเตรียมเอกสารไปให้ครบเพื่อความสะดวกในการทำ (กรุณาถ่ายสำเนาเอกสารให้พร้อมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำธุรกรรม)


นิติบุคคล ห้างร้าน


1. โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
2. บัตรประชาชน ของกรรมการผุ้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
3. ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล (พร้อมสำเนา)
4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
5. หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
6. ข้อบังคับของนิติบุคคล
7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
8. แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
9. หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล
10. ใบขออนุญาติปลูกสร้าง (กรณีเป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)
11. ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค หรือ ใบปลอดหนี้ เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ (ในกรณีเป็นอาคารชุด หรือ คอนโด)

หมายเหตุ: ในการทำธุรกรรมที่สำนักงานกรมที่ดิน กรุณาเตรียมเอกสารไปให้ครบเพื่อความสะดวกในการทำ (กรุณาถ่ายสำเนาเอกสารให้พร้อมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำธุรกรรม)